Grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod

Generalforsamlingen 8. marts 2018

Bestyrelsens beretning for 2017

 1. Foreningens medlemmer

Valløvej nr. 9 er solgt til Karsten Kindberg og Kamille Breddam Mosegaard                                        

           Valløvej nr. 11 er solgt til Lasse Falk Baba-Worm og

Kamilla Falk Baba.

Velkommen til grundejerforeningen. 

Vi har som bekendt en mailliste, som bestyres af sekretæren. Ændringer til listen bedes sendt til sekretæren Andras Splidt.

Der er lige udkommet en rettet liste. 

Vi har også en hjemmeside. Her kan I se foreningens fysiske udstrækning, hvem der sidder i bestyrelsen, foreningens vedtægter, referater fra generalforsamlingen, billeder fra arrangementer m.m.

Adressen er www.vallensbaek-strandlod.dk . 

 1. Indbrud

Vi har heldigvis ikke haft indbrud i det forløbne år så vidt det er bestyrelsen bekendt.

Der er opsat ”Nabohjælp” skilte ved indkørslen til Valløvej og Saltøvej.

Jeg ved ikke hvor meget I bruger ordningen?

Men det vigtigste er vel også at vi orienterer vores naboer, når vi tager væk i længere tid.

Der er oprettet en lukket facebookgruppe ”Grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod” Her kan man også orientere hinanden.  

 1. Fælles arbejdsdag

Vi har ikke haft en fælles arbejdsdag i 2017. Men ser I et behov for en fælles indsats et sted må I endelig komme til bestyrelsen og så må vi se på det.

Jf. vedtægterne kan bestyrelsen indkalde til pligtarbejde. 

 1. Vejene 
 • Har fået ny vejbelægning. 

 • E-mail korrespondance med Niels Kirschberg vedr. skel. 

 1. Snerydning og glatførebekæmpelse / ukrudtsbekæmpelse

Den sidste vinter har ikke givet store problemer med sne og is.

Det er den enkelte grundejer, der er erstatningsansvarlig, hvis skraldemanden eller postbuddet kommer til skade på grund af manglende snerydning eller glatførebekæmpelse. Grundejerforeningens forsikring dækker ikke.

Det er sådan, at den enkelte grundejer har forpligtelsen til at rydde sne ud for hele sit grundstykke ud til vejmidten – og på Saltøvej i hele vejbreden. 

Det er også jeres forpligtelse at holde fortov / grus rabatterne for ukrudt.

Holdes grus rabatterne ikke rene vokser ukrudtet med tiden ud i vejbelægningen og ødelægger denne – det kan man se i strandparken.

Det kan føre til en diskussion om hvem der skal betale merudgifterne som følge heraf, når vejene skal have fornyet belægningen.

Ukrudt i asfaltbelægningen kan bekæmpes med gasbrænder eller med ukrudtsmiddel. Lad være at rive det op, idet belægningen evt. følger med.             

 1. Gadebelysning

Det sker at gadelygter er slukkede. I kan fejlmelde til Ørsted på tlf. 70255002.  

 1. Kommunale forhold

Der har været borgermøde om Strandparken den 11.05.2017 i Ishøj. Her kan alle spørgsmål om Strandparken rejses og alt bliver besvaret.

Se nærmere på www.strandparken-kbh.dk 

Der har været dialogmøde i Vallensbæk kommune i efteråret, hvor der blev orienteret om udviklingen i kommunen.

Det er en god ide at følge med i udviklingen i kommunen ved at læse Vallensbæk NU. Vallensbæk Nu udkommer 10 gange om året til alle husstande i Vallensbæk. https://www.vallensbaek.dk/kommunen/vallensbaek-nu-og-presse/vallensbaek-nu

Hvis I har et eller andet, som kommunen skal tage sig af kan I bruge app’en: Giv et praj – Vallensbæk. 

 1. Parcelhusejernes landsforening

Via Parcelhusejernes Landsforening har vi som bekendt tegnet en forsikring, som bl.a. dækker:

 • Lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker lønnet eller ulønnet arbejdskraft, der udfører hverv for foreningen – f.eks. pligtarbejde.

 • Retshjælpsforsikring, der giver økonomisk hjælp ved retssager.

 • Kautionsforsikring, omfatter forhold, hvor kassereren løber med kassen.

 • Erhvervsansvarsforsikring, dækker ansvar for bl.a. fællesområder, veje og legepladser, dog ikke trampoliner og svømmebassiner.

 • Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring, dækker bestyrelsens dispositioner under varetagelse af bestyrelseshvervet.

 • Rådgiveransvar, dækker det enkelte bestyrelsesmedlems rådgiveransvar overfor foreningens medlemmer (med store begrænsninger)

 • Netbankforsikring        

           Derudover giver medlemskabet af Parcelhusejernes Landsforening  

           mulighed for at få rådgivning og anden service og så får alle husstande

           et medlemsblad 4 gange om året.

           Medlemsbladet indeholder ofte kontante råd til husejere. 

 1. Vejfest

Aflyst p.g.a. vejret, men vi forsøger næste år.  

 1. Fastelavn

Søndag den 11.feb.  blev det gennemført med stor deltagelse. Tak til Merete for det store arbejde du lægger i dette arrangement. Se!  http://www.vallensbaek-strandlod.dk/435178785 

 1. Dyrelivet

Vi har ikke hørt om rotter i år.

Men egern og nok også husmår er der.

Og så passerer rigtig mange trækfugle området og der bliver indfanget fugle for ringmærkning her. Der er registreret 68 forskellige arter og 7.591 individer. Se! http://www.vallensbaek-strandlod.dk/434376010 

Tak til alle, der har bidraget til arbejdet og sammenholdet i grundejerforeningen. 

 

Tamer Topcu

På vegne af bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning for 2016

Grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod

Generalforsamlingen 8. marts 2017 

Bestyrelsens beretning for 2016

1. Foreningens medlemmer

Sandvejen nr. 30 er solgt til Natascha M. Trønning og Anders Mortin.

Saltøvej nr. 4 er solgt til Jill Merry og Glenn Diemer Larsen.

Velkommen til grundejerforeningen.

Vi har som bekendt en mailliste, som bestyres af Grethe Løgstrup. Ændringer til listen bedes sendt til Grethe, gretheloegstrup@mail.dk .

Der er lige udkommet en rettet liste.

Vi har også en hjemmeside, som Tamer Topcu styrer. Her kan I se foreningens fysiske udstrækning, hvem der sidder i bestyrelsen, foreningens vedtægter, referater fra generalforsamlingen, billeder fra arrangementer m.m. Adressen er www.vallensbaek-strandlod.dk .

2. Indbrud 

Vi har heldigvis ikke haft indbrud i det forløbne år så vidt det er bestyrelsen bekendt.

Vi har fået opsat ”Nabohjælp” skilte ved indkørslen til Valløvej og Saltøvej. 

Jeg ved ikke hvor meget I bruger ordningen?

Men det vigtigste er vel også at vi orienterer vores naboer, når vi tager væk i længere tid.

3. Fælles arbejdsdag

Vi har ikke har en fælles arbejdsdag i 2016. Men ser I et behov for en fælles indsats et sted må I endelig komme til bestyrelsen og så må vi se på det.

Jf. vedtægterne kan bestyrelsen indkalde til pligtarbejde.

4. Vejene

Vejbelægningen bliver 10 år til sommer og den holder fortsat. 

Især belægningen på Valløvej begynder at virke slidt og det er da også her der er mest trafik.

Derfor har vi under forslag fra bestyrelsen fortsat diskussionen om tidspunktet for at lægge et nyt lag – så det kommer vi tilbage til.

Gennem private initiativer er der lagt nyt grus på en del rabatter.

5. Snerydning og glatførebekæmpelse / ukrudtsbekæmpelse

Den sidste vinter har ikke givet store problemer med sne og is.

Det er den enkelte grundejer, der er erstatningsansvarlig, hvis skraldemanden eller postbudet kommer til skade på grund af manglende snerydning eller glatførebekæmpelse. Grundejerforeningens forsikring dækker ikke.

Det er sådan, at den enkelte grundejer har forpligtelsen til at rydde sne ud for hele sit grundstykke ud til vejmidten – og på Saltøvej i hele vejbredden.

Det er også jeres forpligtelse at holde fortov / grusrabatter rene for ukrudt.

Holdes grusrabatterne ikke rene vokser ukrudtet med tiden ud i vejbelægningen og ødelægger denne – det kan man se i strandparken.

Det kan føre til en diskussion om hvem der skal betale merudgifterne som følge heraf, når vejene skal have fornyet belægningen.

Ukrudt i asfaltbelægningen kan bekæmpes med gasbrænder eller med ukrudtsmiddel. Lad være at rive det op, idet belægningen evt. følger med.

6. Gadebelysning

Det sker at gadelygter er slukkede. I kan fejlmelde til DONG Energy på tlf. 72102160 eller på DONGs hjemmeside. 

7. Kommunale forhold

Der har været borgermøde om Strandparken den 11.05.2016 i Ishøj. Her kan alle spørgsmål om Strandparken rejses og alt bliver besvaret.

Se nærmere på www.strandparken-kbh.dk

Der har været dialogmøde i Vallensbæk kommune i efteråret, hvor der blev orienteret om udviklingen i kommunen.

Det er en god ide at følge med i udviklingen i kommunen ved at abonnere på Vallensbæk Nyt, som kommer flere gange om måneden. 

Hvis I har et eller andet, som kommunen skal tage sig af kan I bruge app’en: Giv et praj – Vallensbæk.

Endelig er der forskellige tiltag i gang for at beskytte os mod oversvømmelse – det tager vi som et separat punkt efter den egentlige generalforsamling.

8. Parcelhusejernes landsforening

Via Parcelhusejernes Landsforening har vi som bekendt tegnet en forsikring, som bl.a. dækker:

* Lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker lønnet eller ulønnet arbejdskraft, der udfører hverv for foreningen – f.eks. pligtarbejde.

* Retshjælpsforsikring, der giver økonomisk hjælp ved retssager.

* Kautionsforsikring, omfatter forhold, hvor kassereren løber med kassen.

* Erhvervsansvarsforsikring, dækker ansvar for bl.a. fællesområder, veje og legepladser, dog ikke trampoliner og svømmebassiner.

* Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring, dækker bestyrelsens dispositioner under varetagelse af bestyrelseshvervet.

* Rådgiveransvar, dækker det enkelte bestyrelsesmedlems rådgiveransvar overfor foreningens medlemmer (med store begrænsninger)

* Netbankforsikring

         Derudover giver medlemskabet af Parcelhusejernes Landsforening  

         mulighed for at få rådgivning og anden service og så får alle husstande 

         et medlemsblad 4 gange om året.

         Medlemsbladet indeholder ofte kontante råd til husejere.

9. Vejfest

Fredag den 26. august havde vi en vellykket vejfest, som vi fik arrangeret med kort varsel.

Det må vi gentage til sommer. 

10. Fastelavn

I 2016 var fastelavnsarrangementet aflyst, men i år blev det gennemført med stor deltagelse. Tak til Merete for det store arbejde du lægger i dette arrangement 

11. Dyrelivet

Vi har ikke hørt om rotter i år. 

Men egern og nok også husmår er der.

Det lykkedes også at få arrangeret en fugle tur med Lis og Svend som guider. 

Tak til alle, der har bidraget til arbejdet og sammenholdet i grundejerforeningen.

OB 06.02.2017