Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod

Grundejerforeningens navn og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod”. Foreningen er stiftet 15. juli 1934.

Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Vallensbæk Kommune.

Stk. 3. Foreningens adresse er den til enhver til værende formands adresse.

Grundejerforeningens formål og opgaver

§ 2. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender.

Grundejerforeningens medlemmer

§ 3. Medlemmer af grundejerforeningen er ejerne af samtlige ejendomme på Valløvej og Saltøvej samt ejerne af ejendommene Sandvejen nr. 22, 24, 28 og 30 i Vallensbæk – i alt 28 ejendomme. Der er medlemspligt, og medlemspligten er og skal være tinglyst som servitutstiftende på ejendommene og som pantstiftende for et beløb af ikke over kr. 500.   

Stk. 2. Ved ejerskifte har sælger pligt til inden tre måneder efter købers overtagelse af ejendommen at anmelde ejerskiftet til foreningen. Såvel sælger som køber hæfter for eventuelle restancer. Nye ejere bliver medlem af grundejerforeningen fra overtagelsesdagen, uanset om de har fået tinglyst adkomst. Udmeldelse af grundejerforeningen kan ikke ske.

Generalforsamlingen

§ 4. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle grundejerforeningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest i andet kvartal i Vallensbæk Kommune. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Det underskrevne og reviderede årsregnskab samt bestyrelsens eventuelle forslag omdeles til alle ejendomme sammen med dagsordenen.

Stk. 2. I stedet for fremsendelse/overbringelse af papirbaserede dokumenter kan bestyrelsen kom-munikere elektronisk med medlemmerne. Det drejer sig f.eks. om fremsendelse af indkaldelse til generalforsamlinger, om fremsendelse af dokumenter til behandling på generalforsamlinger og om fremsendelse af referater af generalforsamlinger. Det er medlemmernes ansvar at sikre, at bestyrelsen er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Hvis et medlem ikke har internetforbindelse i sit hjem eller på andet grundlag har opnået fritagelse fra digital post fra det offentlige, kan medlemmet blive fritaget fra den elektroniske kommunikation og i stedet for få fremsendt/overbragt papirbaserede dokumenter på ejendommens adresse.    

Stk. 3. Dagsordenen for den årlige generalforsamling omfatter mindst behandling af følgende punkter:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed

Godkendelse af årsregnskab

Behandling af forslag fra bestyrelsen 

Behandling af indkomne forslag fra medlemmer

Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og hvert andet år revisor

Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens punkt. 5, skal være indleveret skriftlig til formanden senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Indkomne forslag omdeles til alle ejendomme senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen. Dirigenten skal konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, herunder om der foreligger fuldmagter.

Stk. 6. Der føres referat over det, der er besluttet på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. Referatet lægges ud på grundejerforeningens hjemmeside og omdeles til medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.   

§ 5. Hver ejendom har to stemmer, dvs. at der i alt er 56 stemmer i grundejerforeningen. Har en ejendom to tinglyste ejere, og møder kun én af ejerne, skal vedkommende have skriftlig fuldmagt fra sin medejer for at råde over begge stemmer. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt fra ejere af andre ejendomme. Hver ejendom kan dog maksimalt råde over 10 stemmer inkl. egne stemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af de repræsenterede stemmer, medmindre andet følger af nærværende vedtægt.  

Stk. 3. Forslag om vedtægtsændringer og forslag om nye økonomiske krav til medlemmerne - bortset fra fastsættelse af kontingent – kan vedtages med 37 stemmer for forslaget. Hvis der ikke er 37 stemmer repræsenteret, kan et flertal på 2/3 af de repræsenterede beslutte, at forslaget skal behandles igen på en ny generalforsamling. Forslaget kan på den nye generalforsamling vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Kontingent og andre økonomiske ydelser

§ 6. Kontingent og andre økonomiske ydelser, som generalforsamlingen pålægger medlemmerne, betales med samme beløb pr. ejendom, dog fordeles bidrag til vejanlæg m.m. i forhold til ejendommenes arealindhold, jf. deklarationernes bestemmelse herom. Indbetalinger sker til kassereren. Kontingent betales forud og senest den 1. januar.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 7. En ekstraordinær generalforsamling har samme myndighed som en ordinær generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når medlemmer, der repræsenterer mindst 10 stemmer, indgiver en skriftlig, motiveret begæring herom til bestyrelsen.

Stk. 2. Hvis der foreligger en begæring om en ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling senest tre uger efter, at begæringen er afleveret til bestyrelsen. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen

§ 8. Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen kan ikke træffe beslutning om salg og pantsætning af foreningens ejendom. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær, der vælges på general-forsamlingen. De enkelte medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at formand og sekretær vælges i ulige år og kasserer og næstformand i lige år. Suppleanten vælges for ét år ad gangen. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

Stk. 2.  Bestyrelsesmøder holdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af mindst to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Sekretæren udarbejder referat af bestyrelsesmøderne. 

Stk. 3. Bestyrelsen skal indsætte foreningens midler i et anerkendt pengeinstitut i foreningens navn. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2000.  

Tegningsregel

§ 9.  Grundejerforeningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt. 

Regnskab og revision

§ 10. Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en revisor for to år ad gangen. Revisoren kan ikke genvælges, men kan efter to års forløb vælges på ny.

Stk. 3. Regnskabet skal sendes til revisor inden udgangen af februar måned, og regnskabet skal være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at regnskabet med revisionspåtegning kan omdeles til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

Andre bestemmelser

§ 11. Det påhviler ethvert medlem at holde sin ejendom i pæn stand og at bidrage til, at der er orden på foreningens areal, således at alt, hvad der kan virke til gene for de øvrige medlemmer, undgås.

Stk. 2. Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde på fællesarealerne.

Ikrafttræden

§ 12. Vedtægten, der blev godkendt på generalforsamlingen den 12. marts 2008, trådte i kraft straks ved vedtagelsen. Samtidig blev ”Love for Parcelforeningen Vallensbæk Strandlod”, ophævet. Vedtægten er senest ændret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 6. juni 2016. 

___________________________                                ______________________________

            Ole Bertelsen                                                                           Tamer Topcu

­­­­­­­­­­____________________________                              ______________________________

          Michael Skau Grosen                                                             Grethe Løgstrup

Del siden