Referat af Generalforsamling d. 14. marts 2023

Referat af Generalforsamling d. 5. april 2022

Referat af Bestyrelsesmøde d. 5. januar 2022

Referat af Generalforsamling 30. juni 2021

Referat fra bestyrelsesmøde 12-01-2021

Referat fra Generalforsamling 03.03.2020

Referat af bestyrelsesmøde 07-01-2020

Referat fra Generalforsamling tirsdag 5.marts 19

Referat fra bestyrelsesmøde 7. jan. 19

Referat fra Generalforsamling 8.marts 18

Referat 03.05.17 Ekst. Generalforsamling

Referat 8.3.17 Generalforsamling

Referat fra bestyrelsesmøde den 4.dec 2017

Grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod

                                                                                                             4.december 2017

Bestyrelsesmøde mandag den 4. december 2017 kl. 19:00 hos Tamer.

 Alle deltog.

 Forslag til dagsorden:

Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Evaluering/opfølgning på overfladebehandlingen af vejene.

 Egentlig godt nok, dog bør vi henstille til at behandle kanterne, så ukrudt ikke vokser ind i vejene, gerne under pkt. 6.

 Vi kan høre Ole, om han har været rundt for at se, om han har bemærkninger.

 Fastlæggelse af generalforsamling, regnskab 2017, budget 2019, beretning.

Kasper, Michael og Glenn er på valg.

 Bestyrelsen indstiller til genvalg, men hvis andre kandidater ønsker at stille op, håndterer vi dette på generalforsamlingen.

 Skal vi have en ekstern indlægsholder?

 Tamer undersøger, hvilke muligheder kunne være

 Vi prøver at gå efter 1. eller 8. marts. Michael undersøger, hvilke muligheder der er på rådhuset. Ellers går vi måske tilbage til Højstrupgaard.

 Opkrævning af kontingent for 2018, 400 kr.

 Kontingentets størrelse indstilles fastholdt.

 Hjemmeside, status ved Tamer.

 Hjemmesiden kører fint. Det kan nævnes på generalforsamlingen, at der er muligheder for at lægge billeder og andet relevant materiale op. Tamer kan kontaktes herom.

 Tamer kan præsentere hjemmesiden på generalforsamlingen, gerne som sidste punkt under formandens beretning. Der har faktisk været mange besøgende på siden.

 Forstranden, vedligeholdelse grus rabatter m.m.

 I forhold til drøftelserne med Peter Løgstrup om vejforløb med Niels Kirchbær, skal bestyrelsen være opmærksomme på at orientere mægleren om sagen, hvis der kommer en ny køber.

 Tilsvarende gælder Valløvej 13, hvor medlemskabet af foreningen ikke er tinglyst på ejendommen. Dette bør bringes i orden ved salg.

 Vallensbæk kommune m.m.

Nødpumpestationen ved åen

Dialogmøde i Vallensbæk kommune 12.09.2017

Tamer orienterede om mødet med Kommunen.

 Vejfest

Bestyrelsen opfordrer til gentagelse af vejfesten, og vi foreningen støtter naturligvis op om dette.

Fastelavn

 Bestyrelsen bifalder arrangementet og det store, frivillige arbejde, der lægges i arrangementet.

Er der set rotter?

 Ingen rotter observeret.

Indbrud?

Der var ikke kendskab til indbrud.

 Ejendomme solgt:

 Valløvej 11 er solgt til Kamilla Falk Baba og Lasse Falk Baba-Worm pr. 01.12.2017. Michael orienterer parcelhusforeningen.

 Valløvej 9 er også solgt, men vi har ikke fået detaljerede oplysninger herom endnu.

 Maillisten skal opdateres.

 Tamer sender maillisten til Andras.

 Næste møde.

 Der er umiddelbart ikke behov for yderligere møder, medmindre der kommer noget op i forbindelse med generalforsamlingen.

 Eventuelt.

I forhold til omkostningerne til internet, så dækker omkostningen hostingen af hjemmesiden, hvilket kan nævnes på generalforsamlingen.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 3.maj 2017

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod

Onsdag den 3. maj 2017 19:30

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

 Som dirigent blev valgt Peter Løgstrup.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og erklærede generalforsamlingen som beslutningsdygtig. 

  1. Valg af 2 stemmetællere.

Som stemmevælgere blev Peter Hvidbjerg og Martin Jensen valgt. 

  1. Registrering af fuldmagter og opgørelse af antal stemmer pr. husstand. 

Formanden oplyste, at der er registreret 45 stemmer inklusiv fuldmagter. Dirigenten konstaterede, at der derfor tilstrækkelig repræsentation til at træffe beslutninger med kvalificeret flertal. 

  1. Beslutning om renovering af vejbelægningen på Saltøvej og Valløvej. 

Ole Bertelsen redegjorde for renoveringen af vejen for 10 år siden, herunder 1- og 5 års gennemgangen. Den faglige vurdering tilsiger, at af hensyn til holdbarheden bør der lægges ny belægning på nu, inden belægningen forværres yderligere. 

Ole redegjorde for forskellen mellem de indhentede tilbud. 

Ole oplyste om beholdningen i vejpuljen samt om forventningen om, at kommunen betaler for belægningen til vendepladsen, som er kommunens område. Der er endnu ikke kommet tilsagn herom. 

På spørgsmål herom oplyste Ole, at huller i vejen vil blive opfyldt forud for påførelse af belægningen. Deciderede lunker kan næppe afhjælpes fuldstændig. 

Bestyrelsen anbefaler tilbuddet fra NCC, da dette er billigst og tilbuddene er ens. 

Ole påpegede vigtigheden af, at alle biler og andre hindringer fjernes fra begge veje, idet hvis NCC skal komme igen på grund af forhindringer, udløses der en ekstra betaling på anslået 10.000 kr. 

På forespørgsel herom oplyste Ole, at NCC vil tage en runde for at vurdere, i hvilket omfang lunkerne kan udbedres. Ole deltager i dette. 

Herefter blev der uddelt stemmesedler, 45 i alt og der blev stemt. 

Dirigenten suspenderede generalforsamlingen for optælling af stemmerne. 

Stemmeoptællingen viste, at der var 43 for og 2 stemmer mod forslaget. Bestyrelsens forslag var blev således godkendt, og bestyrelsen vil iværksætte arbejdet i samråd med NCC. 

  1. Eventuelt. 

Ole bad om, at de ejere som har lunker (med vand), sender et billede af lunken til brug for gennemgangen sammen med NCC.

       Formand:   Tamer Topcu                                                      Dirigent: Peter Løgstrup

Bestyrelsesmøde onsdag den 5. april 2017 kl. 19:30

Grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod

Bestyrelsesmøde onsdag den 5. april 2017 kl. 19:30 hos Tamer.

Udsendt materiale:

  •  Tilbud fra NCC og DOB I/S
  • Budget og modeller til udgiftsfordeling
  • Forslag til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 Deltagere:

Tamer, Michael, Glenn, Kasper og Andras. Herudover deltog Ole som vej-sagkyndig.

 Forslag til dagsorden:

Godkendelse af dagsorden

 Dagsordenen blev godkendt.

Valg af løsning på renovering af vejbelægninger 

Ole redegjorde for de to indhentede tilbud. 

NCC er noget billigere, især idet NCC’s tilbud indeholder opsugning af overskydende skærver, hvor den anden leverandør skal have særskilt betaling for dette.

Valg af betalingsmodel

Regnearket med betalingsmodellen, som Ole har udarbejdet, blev drøftet 

Der var enighed om at bibeholde den eksisterende betalingsmodel. 

Eventuel indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel

Dagsorden, afstemningstemaer, stemmesedler, stemmetællere, regler for afstemning

Michael hører om vi kan få Højrupgaard den 2. eller 3. maj.

Eventuelt

Der var ikke punkter til behandling.

TT 28.03.2017

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 i Grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod

21 grundejerforeningsmedlemmer var mødt frem. De 21 medlemmer repræsenterede følgende 18 ud af 28 parceller:  

Sandvejen nr. 22 og 24

Valløvej nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15 og 18.  

Saltøvej nr. 4, 6, 8, 10, 12 og 14.

To parceller var repræsenteret ved fuldmagt. 

DAGSORDEN:

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af stemmetællere.

3.   Bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed.

4.   Godkendelse af årsregnskab.

5.   Behandling af forslag fra bestyrelsen.

Vi vil gerne sætte telefonnumre på maillisten. Det kan være praktisk, hvis det haster med at få kontakt. Er der bemærkninger hertil?

Vedligeholdelse af vejene. Belægningen er nu 10 år gammel og bør have en ny overfladebehandling. Er der stemning for indhentning af nyt tilbud?

6.   Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

7.   Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår. Bestyrelsen foreslår
      uændret kontingent.

8.   Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år. På valg er formand Ole Bertelsen og sekretær  
      Grethe Løgstrup. Ole og Grethe genopstiller ikke. Der skal derfor vælges ny formand og ny  
      sekretær. Såfremt andre fra bestyrelsen vælges til de ledige pladser, skal de poster, som de
      pågældende forlader, ligeledes besættes – i så fald for 1 år.

9.   Valg af suppleant for 1 år. På valg er Peter Hvidberg.

10. Valg af revisor hvert andet år. Den nuværende revisor, Martin Jensen afgår og kan ikke
      genvælges.

11. Eventuelt, herunder kommende arrangementer.

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Peter Løgstrup blev enstemmigt valgt som dirigent. Han konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Opgørelsen af, hvor mange stemmer der var repræsenteret på generalforsamlingen, blev udskudt, indtil det eventuelt måtte vise sig, at der skulle stemmes om forslag. 

Ad pkt. 2. Valg af stemmetællere

Det blev besluttet at udskyde valget, indtil det viste sig, om der var behov for stemmetællere.

Ad pkt. 3. Bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed.

Formanden afgav følgende beretning på bestyrelsens vegne:

1) Foreningens medlemmer

Sandvejen nr. 30 er solgt til Natascha M. Trønning og Anders Mortin.

Saltøvej nr. 4 er solgt til Jill Merry og Glenn Diemer Larsen.

Velkommen til grundejerforeningen 

Vi har som bekendt en mailliste, som bestyres af sekretæren. Ændringer til listen bedes sendt til sekretæren. Der er for kort tid siden udsendt en tilrettet mailliste. Grundejerforeningen har også en hjemmeside, der for tiden er under revision. Styringen af hjemmesiden er for nylig overgået fra Peter Hvidberg til Tamer Topcu. På hjemmesiden kan I se foreningens fysiske udstrækning, hvem der sidder i bestyrelsen, foreningens vedtægter, referater fra generalforsamlingen, billeder fra arrangementer m.m. Adressen er i dag www.vallensbaek-strandlod.dk, men den vil muligvis blive ændret. I vil høre nærmere herom fra Tamer.

2) Indbrud

Vi har heldigvis ikke haft indbrud i det forløbne år, så vidt det er bestyrelsen bekendt. Vi har fået opsat ”Nabohjælp” skilte ved indkørslen til Valløvej og Saltøvej. Jeg ved ikke, hvor meget I bruger ordningen, men det vigtigste er vel også, at I orienterer jeres nærmeste naboer, når I er væk i længere tid. Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden har inviteret til et orienteringsmøde om bl.a. Nabohjælp den 22. marts 2017 kl. 17.30 i Greve, hvor alle er velkomne.

3) Fælles arbejdsdag

Vi har ikke haft en fælles arbejdsdag i 2016. Men ser I et behov for en fælles indsats et sted, må I endelig komme til bestyrelsen, og så må vi se på det. I henhold til vedtægten kan bestyrelsen indkalde til pligtarbejde 

4) Vejene

Vejbelægningen bliver 10 år til sommer, og den holder i det store hele fortsat. Især belægningen på Valløvej begynder dog at virke slidt, og det er da også her, der er mest trafik. Derfor har vi under dagsordenspunkt 5, Forslag fra bestyrelsen, lagt op til fortsat diskussionen om tidspunktet for at lægge en nyt belægning – så det kommer vi tilbage til. Gennem private initiativer er der lagt nyt grus på en del rabatter.

5) Snerydning og glatførebekæmpelse/ukrudtsbekæmpelse

Den sidste vinter har ikke givet store problemer med sne og is. Det er den enkelte grundejer, der er erstatningsansvarlig, hvis skraldemanden, postbuddet eller andre kommer til skade på grund af manglende snerydning eller glatførebekæmpelse. Grundejerforeningens forsikring dækker ikke. Den enkelte grundejer har forpligtelsen til at rydde sne ud for hele sit grundstykke ud til vejmidten – og på Saltøvej i hele vejens bredde.

Det er også jeres forpligtelse at holde fortov/grusrabatter rene for ukrudt. Holdes grusrabatterne ikke rene, vokser ukrudtet med tiden ud i vejbelægningen og ødelægger denne – det kan man se i Strandparken. Det kan føre til en diskussion om, hvem der skal betale merudgifterne som følge heraf, når vejene skal have fornyet belægningen. Ukrudt i asfaltbelægningen kan bekæmpes med gasbrænder eller med ukrudtsmiddel. Lad være at rive det op, idet belægningen evt. følger med.

6) Gadebelysning

Det sker, at gadelygter er slukkede. I kan fejlmelde til DONG Energy på tlf. nr. 72102160 eller på DONGs hjemmeside.

7) Kommunale forhold

Der har været borgermøde om Strandparken den 11. maj 2016 i Ishøj. Her kan alle spørgsmål om Strandparken rejses, og alt bliver besvaret. Se nærmere på www.strandparken-kbh.dk. Der har været dialogmøde i Vallensbæk Kommune i efteråret, hvor der blev orienteret om udviklingen i kommunen. Det er en god ide at følge med i udviklingen i kommunen ved at abonnere på Vallensbæk Nyt, som kommer flere gange om måneden. Hvis I har et eller andet, som kommunen skal tage sig af, kan I bruge app’en: Giv et praj – Vallensbæk.

Carsten Bach Petersen oplyste, at han havde ringet til Vallensbæk Kommune og gjort opmærksom på bl.a. den manglende bekæmpelse af bjørneklo på kommunens arealer. Han var blevet henvist til Ishøj Kommune, der forestår bekæmpelsen, men havde med held insisteret på, at Vallensbæk kontaktede Ishøj. Henvendelsen havde båret frugt.

Endelig er der tiltag i gang for at beskytte os mod oversvømmelse – det tager vi som et separat punkt efter den egentlige generalforsamling.

8) Parcelhusejernes landsforening

Via Parcelhusejernes Landsforening har vi som bekendt tegnet en forsikring, som bl.a. dækker:

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker lønnet eller ulønnet arbejdskraft, som udfører hverv for foreningen – f.eks. i forbindelse med pligtarbejde.

Retshjælpsforsikring, der giver økonomisk hjælp ved visse retssager.

Kautionsforsikring, der omfatter forhold, hvor kassereren løber med kassen.

Erhvervsansvarsforsikring, der dækker ansvar for bl.a. fællesområder, veje og legepladser, dog ikke trampoliner og svømmebassiner.

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring dækker bestyrelsens dispositioner under varetagelse af bestyrelseshvervet.

Rådgiveransvarsforsikring, der dækker det enkelte bestyrelsesmedlems rådgiveransvar over for foreningens medlemmer (med store begrænsninger).

Netbankforsikring.

Derudover giver medlemskabet af Parcelhusejernes Landsforening mulighed for at få rådgivning og anden service, og så får alle husstande et medlemsblad 4 gange om året. Medlemsbladet indeholder ofte kontante råd til husejere.

9) Vejfest

Fredag den 26. august 2016 havde vi en vellykket vejfest, som vi fik arrangeret med kort varsel.

10) Fastelavn

I 2016 var fastelavnsarrangementet aflyst, men i år blev det gennemført med meget stor deltagelse. Mange tak til Merete for det store arbejde, du lægger i dette arrangement.

11) Dyrelivet

Vi har ikke hørt om rotter i år, men egern og nok også husmår er der. Det lykkedes også i 2016 at få arrangeret en fugletur med Lis og Svend som guider. Tak til Alex Larsen for den flotte meddelelse om resultatet af fugletællingen for enden af Saltøvej og på øen, som Alex har rundsendt til grundejerforeningens medlemmer.

Formanden afsluttede sin beretning med en tak til alle, der har bidraget til arbejdet og sammenholdet i grundejerforeningen.

Da der ikke var bemærkninger til beretningen, konstaterede dirigenten herefter, at beretningen var taget til efterretning.

Ad pkt. 4. Godkendelse af årsregnskab.

Michael Grosen omdelte og gennemgik det reviderede årsregnskab. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

Ad bullet 1: ”Vi vil gerne sætte telefonnumre på maillisten. Det kan være praktisk, hvis det haster med at få kontakt. Er der bemærkninger hertil? ”

Der var tilslutning til forslaget. Det er dog helt frivilligt, om man vil have sit telefonnummer påført maillisten. Oplysning om telefonnumre skal afleveres/mailes til sekretæren. 

Ad bullet 2: ”Vedligeholdelse af vejene. Belægningen er nu 10 år gammel og bør have en ny overfladebehandling. Er der stemning for indhentning af nyt tilbud?

Del siden

Ole bemærkede, at der særligt på Valløvej nu igen er huller i vejen, og at det er vigtigt at få et nyt overfladelag, inden asfalten begynder at slå revner som i Strandparken, idet det i så fald vil blive vanskeligere at reparere vejene holdbart. Der var på den ekstraordinære generalforsamling den 6. juni 2016 overvældende flertal for – 31 for og 7 imod – at man dengang gik i gang med arbejdet. På grund af den særlige bestemmelse i vedtægten om kvalificeret flertal for særlige beslutninger vedrørende foranstaltninger, der pålægger medlemmerne udgifter, faldt forslaget imidlertid.

Der var tilslutning til, at bestyrelsen indhenter et nyt tilbud på renovering af vejene. Et nyt tilbud skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt det tidligere fremsatte forslag om at fritage de grundejere, der ikke har parceller ud til Valløvej og Saltøvej, for betaling af renovering af de to veje, var afklaret. Peter Løgstrup bemærkede, at da fordelingen af vejudgifterne er tinglyst på de enkelte parceller, vil en omfordeling af vejudgifterne kræve, at samtlige ejere er enige heri. En sådan enighed vil næppe kunne opnås. 

Ad pkt. 6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

Der var ingen forslag til behandling.

Ad pkt. 7. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Michael Grosen gennemgik budgettet for 2018. Han konstaterede, at der ikke var aktuelle kontingentrestancer. Som følge af revideringen af vores hjemmeside, jf. ovenfor under formandens redegørelse, vil foreningen fremover have en udgift på 900 kr. – og ikke som anført i budgettet 50 kr. – til drift af hjemmesiden. Endvidere kan der blive udgifter til en eventuel ekstraordinær generalforsamling.

Budgettet blev godkendt. Det blev vedtaget, at kontingentet for 2018 uændret er 400,- kr.

Ad pkt. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år. På valg er formand Ole Bertelsen og sekretær Grethe Løgstrup. Ole Bertelsen og Grethe Løgstrup genopstiller ikke. Der skal derfor vælges ny formand og ny sekretær. Såfremt andre fra bestyrelsen stiller op/vælges til de ledige pladser, skal de poster, som de pågældende forlader, ligeledes besættes – i så fald for 1 år.

Dirigenten opfordrede for så vidt angik formandsposten interesserede til at melde sig. Tamer blev foreslået og accepterede at opstille. Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Tamer var valgt ved fredsvalg.

Dirigenten opfordrede herefter for så vidt angik sekretærposten interesserede til at melde sig. Andras Splidt blev foreslået og accepterede at opstille. Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Andras var valgt ved fredsvalg.

Som følge af, at Tamer, der hidtil har været næstformand i bestyrelsen, nu er valgt som formand, skulle næstformandsposten besættes – for 1 år, jf. vedtægtens bestemmelse om, at næstformanden skal vælges i lige år.

Dirigenten opfordrede interesserede til at melde sig. En drøftelse mellem foreslåede kandidater udmøntede sig i, at Kasper Barkan Staal stillede op og blev valgt ved fredsvalg.

Michael takkede Ole og Grethe for deres arbejde i bestyrelsen gennem 10 år.

Ad pkt. 9. Valg af suppleant for 1 år. På valg er Peter Hvidberg.

Dirigenten opfordrede interesserede til at melde sig. Glenn blev foreslået og accepterede at opstille. Da der ikke var andre, der stillede op, konstaterede dirigenten herefter, at Glenn var valgt ved fredsvalg.

Ad pkt. 10. Valg af revisor hvert andet år. Den nuværende revisor, Martin Jensen afgår og

kan ikke genvælges.

Dirigenten opfordrede interesserede til at stille op, og Carsten meldte sig. Da der ikke var andre, der stillede op, konstaterede dirigenten, at Carsten var valgt ved fredsvalg.

Ad pkt. 11. Eventuelt. Herunder kommende arrangementer etc.

Der var enighed om, at der bør holdes sommerfest også i år efter samme koncept som sidste år.

Der var endvidere tilslutning til, at Ole igen i år søger at arrangere en fugletur i området.

Ole tilbød – selv om han ikke længere er formand – også fremover på generalforsamlingerne at orientere om forhold i kommunen og Strandparken, som vedrører os, ligesom han tilbød sin hjælp i forbindelse med indhentningen m.v. af tilbud på ny belægning på vejene, hvilket blev modtaget med tak.

Kasper takkede for den måde, som han og hans familie var blevet modtaget på i grundejerforeningen.

På forsamlingens vegne takkede dirigenten afslutningsvis den afgående formand for hans store arbejde for foreningen gennem en årrække. Der er særlig grund til at fremhæve, at det lykkedes Ole at få gennemført en asfaltering af foreningens veje – et tema, som gennem årtier har været til debat, fordi grusvejene altid var hullede og gav støvgener. Ved akklamation tilkendegav forsamlingens medlemmer deres tak til den afgående formand.  

Mødet hævet.

……………………………………                         ………………………………….

Afgående formand Ole Bertelsen                                     Dirigent Peter Løgstrup

Efter generalforsamlingen orienterede Ole om, hvad der sker omkring os:

Friluftsrådet, som Ole er medlem af, arbejder fortsat med projektet om omlægning af Store Vejle å ved søerne – bl.a. således havørredernes gydepladser forbedres.

Etableringen af pumpeanlægget, hvor Store Vejle å svinger nede ved vandet – til højre for den store sten - er nu snart tilendebragt. Pumpeanlægget skal sikre, at der ikke kommer oversvømmelser, hvis havvandstanden er høj samtidig med, at det regner kraftigt, og åen dermed ikke kan ”komme af” med overskydende vand gennem slusen ved udløbet. Når vandstanden i Køge Bugt overstiger + 0,3 m, lukker slusen. Pumpeanlægget får en kapacitet på 15.000 m3 i timen.

Strandparken arbejder med en plan for renovering af Strandparken med henblik på fremtidssikring af området. 

Ole er med i kommunens Agenda 21 råd, som især arbejder med bæredygtighed, miljøspørgsmål og grønne områder. Rådet er bl.a. inddraget i forbindelse med det arbejde, der pågår med ændringen af vejføringen af Vallensbæk Torvevej og etablering af en ”grøn kile” fra centret ned mod vandet.

Referat Bestyrelsesmøde 5.jan.2017

BESLUTNINGSREFERAT AF MØDE DEN 5. JANUAR 2017 I BESTYRELSEN FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALLENSBÆK STRANDLOD

Til stede var: Ole Bertelsen, Tamer Topcu, Michael Skau Grosen, Grethe Løgstrup og Peter Hvidberg. 

Mødet havde følgende 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Opfølgning på møderne den 11. januar 2016 og 12.  maj 2016

3. Fastlæggelse af generalforsamling, regnskab 2016, budget 2018, beretning.

Grethe, Ole og Peter er på valg. 

Valg af ny revisor. Revisor er Martin Jensen, der er valgt for 2 år i 2015.  

Skal vi have en ekstern indlægsholder? F.eks. om nabohjælp?

4. Opkrævning af kontingent for 2017, 400kr.

5. Hjemmeside, status ved Peter. Siden trænger stærkt til opdatering. Mgl. Referater, rev. Vedtægter.

6. Forstranden, vedligeholdelse grus rabatter m.m. 

7. Vejene, vedligeholdelsesstatus

8. Vallensbæk kommune m.m.

* Pumpeanlæg ved åen 

* Dialogmøde i Vallensbæk kommune 26.10.2016

* Strandparken, borgermøde i Ishøj 11.05.2016

* Evt. omlægning af Store Vejle å ved søerne

9. Vejfest

10. Fastelavn 26.02

11. Er der set rotter?

12. Indbrud?

13. Ejendomme solgt:

Sandvejen 30 er solgt til Anders Mortin og Natascha Trønninge pr. 01.09.2016

Saltøvej 4 er solgt til Glenn Diemer Larsen og Jill Merry pr. 01.12.2016

Maillisten skal opdateres

14. Næste møde

15. Eventuelt

Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 Ad pkt. 2. Opfølgning på møderne den 11. januar 2016 og 12. maj 2016.

Der var ingen punkter til opfølgning.

 Ad pkt. 3. Fastlæggelse af generalforsamling, regnskab for 2016, beretning. Grethe, Ole og Peter er på valg.

Der var enighed om, at næste generalforsamling afholdes den 8. eller 9. marts 2017. Michael kontakter Højrupgård med henblik på afklaring af mulighederne. Ole udarbejder et forslag til dagsorden og til beretning.

Grethe og Ole genopstiller ikke. Peter, der er suppleant, er på valg hvert år.  

Der skal således vælges ny formand, ny sekretær og ny suppleant. Tamer er villig til at stille op til formandsposten. Det kan således også blive aktuelt at vælge ny næstformand (for 1 år). Det blev besluttet, at Tamer tager kontakt Andras Splidt, Saltøvej 8 for at høre, om han – i givet fald – vil stille op som næstformand. Grethe tager kontakt til Michael Catalan, Valløvej 15 for at høre, om han evt. vil være interesseret i at stille op til sekretærposten. Grethe giver Tamer besked, hvis Michael Catalan ikke ønsker at stille op som sekretær. Tamer forhører sig herefter hos Glenn Diemer Larsen, Saltøvej 4.

Der var enighed at genfremsætte forslaget fra den ekstraordinære generalforsamling den 6. juni 2016 om, at generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer, og at bestyrelsen herefter konstituerer sig selv.

Regnskabet for 2016 og budgettet for 2017 blev godkendt.

Der var i øvrigt enighed om ikke at invitere en ekstern oplægsholder i år. Det aftaltes, at Ole i stedet i beretningen – eller som et selvstændigt punkt - orienterer om de nye tiltag i kommunen, som har relevans for os.  

 Ad pkt. 4. Opkrævning af kontingent for 2017, 400 kr.

Michael oplyste, at opkrævninger af kontingent for 2017 netop var udsendt. Der var enighed om at indstille, at kontingentet ikke forhøjet for 2018.

 Ad pkt. 5. Hjemmeside, status ved Peter. Siden trænger stærkt til opdatering. Mgl. Referater, rev. Vedtægter.

Peter oplyste, at han af private årsager ikke kan påtage sig at ajourføre hjemmesiden foreløbigt. Tamer indvilgede i at overtage opgaven. Overgangen fra Peter til Tamer sker efter aftale mellem de to.

 ad pkt. 6. Forstranden, vedligeholdelse grus rabatter m.m.

Beboerne på Saltøvej beskærer for egen regning beplantningen på forstranden. Det nye grus, der er kommet på nogle rabatter, er ligeledes betalt af de enkelte grundejere.

 Ad pkt. 7. Vejene, vedligeholdelsesstatus.

Der er konstateret et nyt hul i asfalten i begyndelsen af Valløvej. Ole vil – sammen med Poul Hansen – forsøge at lappe huller med koldt asfalt.     

 Ad pkt. 8. Vallensbæk kommune m.m.

* Pumpeanlæg ved åen 

* Dialogmøde i Vallensbæk kommune 26.10.2016

* Strandparken, borgermøde i Ishøj 11.05.2016

* Evt. omlægning af Store Vejle å ved søerne

Ole orienterede om ovennævnte punkter.

 Ad pkt. 9. Vejfest.

Der var enighed om, at vejfesten i 2016 havde været en stor succes – og at der også i 2017 burde søges afholdt en vejfest.

 Ad pkt. 10. Fastelavn 26.02.

Ole oplyste, at Merete var indstillet på også i år at stå for arrangementet – men gerne med hjælp.

 Ad pkt. 11. Er der set rotter?

Der var ikke set rotter i lang tid.

 Ad pkt. 12. Indbrud.

Der havde ikke været indbrud i lang tid.

 Ad pkt. 13. Ejendomme solgt.

* Sandvejen 30 er solgt til Anders Mortin og Natascha Trønninge pr. 01.09.2016 

Saltøvej 4 er solgt til Glenn Diemer Larsen og Jill Merry pr. 01.12.2016

* Maillisten skal opdateres.

Grethe sørger for opdatering af maillisten.

 Ad pkt. 14. Næste møde.

Der var enighed om at afholde næste møde efter behov.

 Ad pkt. 15. Eventuelt.

Der var intet til drøftelse under dette punkt.

 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod

onsdag den 4. marts 2015

22 grundejerforeningsmedlemmer var mødt frem. De 22 medlemmer repræsenterer følgende 15 ud af 28 parceller:

 Sandvejen nr. 22, 24 og 28

 Valløvej nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14 og 18

 Saltøvej nr. 6, 8, 10 og 14.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed.

4. Godkendelse af årsregnskab.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.

7. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år. På valg er formand Ole Bertelsen og

sekretær Grethe Løgstrup.

9. Valg af suppleant for 1 år. På valg er Peter Hvidberg.

10. Valg af revisor – genvalg kan ikke ske, jf. vedtægterne.

11. Eventuelt. Herunder kommende arrangementer etc.

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Peter Løgstrup blev enstemmigt valgt som dirigent. Han konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Opgørelsen af, hvor mange stemmer der var repræsenteret på generalforsamlingen, blev udskudt, indtil det eventuelt måtte vise sig, at der skulle stemmes om forslag.

Ad pkt. 2. Valg af stemmetællere

Det blev besluttet at udskyde valget, indtil det viste sig, om der var behov for stemmetællere.

Ad pkt. 3. Bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed.

Formanden afgav beretning på bestyrelsens vegne:

Foreningens medlemmer:

Valløvej nr. 16 er solgt til Mads Madsen og Nongyoa Madsen. Velkommen til grundejerforeningen.

Foreningen har som bekendt en mailliste, der bestyres af Grethe Løgstrup. Ændringer til listen bedes sendt til Grethe, gretheloegstrup@mail.dk This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Foreningen har også en hjemmeside, som Peter Hvidberg styrer. Her kan man se foreningens fysiske udstrækning, hvem der sidder i bestyrelsen, foreningens vedtægter, referater fra generalforsamlinger, billeder fra arrangementer m.m. Adressen er www.vallensbaek-strandlod.dk .

Indbrud:

Der har heldigvis kun været et enkelt indbrud i det forløbne år.

Fælles arbejdsdag:

Der har ikke været en fælles arbejdsdag i 2014. Men ser medlemmerne et behov for en fælles indsats et sted, må man endelig give bestyrelsen besked. Det kunne jo i øvrigt være, at man skulle deltage i affaldskampagnen i april og samle affald ind på forstranden og i strandparken.

Vejene:

Vejbelægningen bliver 8 år til sommer, og den holder fortsat udmærket. Der forventes en levetid på i alt 10-15 år, inden der skal lægges et nyt lag på toppen. Skulle der opstå huller inden, skal de repareres, og hertil er der penge i vejpuljen. Der vil blive foretage et eftersyn af vejene til foråret. Enkelte steder står der vand i vejkanten efter regnvejr – det kan man måske selv aflede ved at lave en rende ind i grusrabatten.

Bemærkning: Flere medlemmer påpegede, at der i forbindelse med regnvejr står endog meget vand ved deres indkørsler – vand, som ikke umiddelbart kan afledes, og som er til stor gene. Problemerne skyldes formentlig først og fremmest, at kloakering - ikke mindst af økonomiske grunde - blev valgt fra i forbindelse med asfalteringen af vejene. Ulemperne kan næppe afhjælpes generelt på nuværende tidspunkt, men en løsning må overvejes i forbindelse med, at vi til sin tid skal have lagt et nyt asfaltlag på toppen.

Snerydning og glatførebekæmpelse/ukrudtsbekæmpelse:

Den sidste vinter har ikke givet store problemer med sne og is. Det er som bekendt den enkelte grundejer, der er erstatningsansvarlig, hvis renovationsarbejderne eller postbuddet kommer til skade på grund af manglende snerydning eller glatførebekæmpelse. Grundejerforeningens forsikring dækker ikke. Den enkelte grundejer har forpligtelsen til at rydde sne ud for hele sit grundstykke ud til vejmidten – og på Saltøvej i hele vejbredden. Det er også medlemmernes forpligtelse at holde fortov/grusrabatter rene for ukrudt. Holdes grusrabatterne ikke rene, vokser ukrudtet med tiden ud i vejbelægningen og ødelægger denne – det kan man se i strandparken. Tilsidesættelsen af pligten kan føre til merudgifter.

Gadebelysning:

Det sker, at gadelygter er slukkede. Man kan fejlmelde til DONG Energy på tlf. 72102160 eller på DONGs hjemmeside. Og det virker.

Kommunale forhold:

Der har været borgermøde om Strandparken den 29.04.2014 i Ishøj. Her kunne alle spørgsmål om Strandparken rejses, og alt bliver besvaret. Der har endvidere været dialogmøde i Vallensbæk kommune den 22.05.2014, hvor der blev orienteret om udviklingen i kommunen.

Renovering af udløbsbygværk på Saltøvej blev afsluttet i juni. Det er nu HOFOR, der står for anlægget.

Formanden sidder i Agenda 21 rådet i kommunen, og der har han bl.a. foreslået, at der etableres kløverstier i kommunen. Det blev modtaget positivt, og den 9. oktober blev de indviet. Én af ruterne går ned ad Sandvejen.

Parcelhusejernes landsforening:

Via Parcelhusejernes Landsforening har foreningen som bekendt tegnet en forsikring, som bl.a. dækker:

- Lovpligtig arbejdsskadeforsikring, som dækker lønnet eller ulønnet arbejdskraft, der udfører hverv for foreningen – f.eks. pligtarbejde.

- Retshjælpsforsikring, der giver økonomisk hjælp ved visse retssager.

- Kautionsforsikring, der omfatter forhold, hvor kassereren løber med kassen.

- Erhvervsansvarsforsikring, som dækker ansvar for bl.a. fællesområder, veje og legepladser, dog ikke trampoliner og svømmebassiner.

- Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring, som dækker bestyrelsens dispositioner under varetagelse af bestyrelseshvervet.

Derudover giver medlemskabet af Parcelhusejernes Landsforening mulighed for at få rådgivning og anden service, og så får alle husstande et medlemsblad 4 gange om året. Medlemsbladet indeholder ofte kontante råd til husejere.

Vejfest:

Foreningen fejrede 80 års jubilæum den 30. august, men vejret var ikke med os. Takket være Jørgen og Merethes telt og Bo’s dejlige mad blev det dog en god fest. Tak til alle, der arrangerede.

Bemærkning: Der var stemning for en sommerfest igen i år, og medlemmerne opfordres til at melde sig som arrangører.

Fastelavn:

I år har vi ikke holdt fastelavnsarrangement, fordi fastelavn lå midt i vinterferien.

Dyrelivet:

Der er heldigvis ikke hørt om rotter i det forløbne år. Ser man rotter, vil bestyrelsen gerne have besked og husk at give kommunen besked – det gøres let på hjemmesiden.

Bemærkning: Der var stor interesse for en fugletur igen i år. Formanden undersøger mulighederne.

Formanden afsluttede sin beretning med en tak til alle, der har bidraget til arbejdet og sammenholdet i grundejerforeningen.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen og debatten i forbindelse med beretningen var taget til efterretning.

Ad pkt. 4. Godkendelse af årsregnskab.

Michael Grosen gennemgik det omdelte årsregnskab. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

Der var ingen forslag til behandling.

Ad pkt. 6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

Der var ingen forslag til behandling.

Ad pkt. 7. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår.

Michael gennemgik budgettet for 2015. Budgettet blev godkendt. Det blev vedtaget, at kontingentet for 2015 er uændret. 4 husstande mangler endnu at betale kontingent.

Ad pkt. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år. På valg er formand Ole Bertelsen og sekretær Grethe Løgstrup.

Både Ole og Grethe har siddet i bestyrelsen i 8 år og begge fandt, at yngre kræfter burde tage over. Begge accepterede dog at genopstille, da der ikke var andre forslag. Formanden og sekretæren blev således valgt ved fredsvalg. Der var enighed om at henstille særligt til de yngre medlemmer af foreningen dels at møde mere talrigt op til generalforsamlingen dels at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen består herefter af

 Ole Bertelsen (formand)

 Tamer Topcu

 Michael Grosen (kasserer)

 Grethe Løgstrup (sekretær).

Ad pkt. 9. Valg af suppleant for 1 år. På valg er Peter Hvidberg.

Peter blev genvalgt ved fredsvalg.

Ad pkt. 10. Valg af revisor – genvalg kan ikke ske, jf. vedtægterne.

Martin Jensen blev valgt ved fredsvalg.

Ad pkt. 9. Eventuelt.

Der var intet til drøftelse under dette punkt.

Mødet hævet.

…………………………………… ………………………………………….

Formand Ole Bertelsen Dirigent Peter Løgstrup

Efter generalforsamlingen orienterede Ole Bertelsen om, hvad der sker omkring os:

 Evt. etablering af regnvandssøer i Strandparken.

 Evt. omlægning af Store Vejle å ved søerne.

 Etablering af et pumpeanlæg, hvor Store Vejle å svinger nede ved vandet – til højre for den store sten.

 Risikostyringsplan. Handler om oversvømmelsesrisiko fra havsiden. Er i høring lige nu og kan hentes på kommunens hjemmeside.

 Arken

 Agenda 21 rådet.

Referat generalforsamling 2014

referat generalforsamling 2014

Monday, 11 August 2014 00:00 | Written by Webmaster

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod

mandag den 5. marts 2014

23 grundejerforeningsmedlemmer var mødt frem. De 23 medlemmer repræsenterer følgende 16 ud af 28 parceller:

 Sandvejen nr. 22, 24

 Valløvej nr. 1, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 18

 Saltøvej nr. 6, 8, 10, 12, 14

Der forelå følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed.

4. Godkendelse af årsregnskab.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

7. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og hvert andet år revisor.

9. Eventuelt.

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Peter Løgstrup blev enstemmigt valgt som dirigent. Han konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Opgørelsen af, hvor mange stemmer der var repræsenteret på generalforsamlingen, blev udskudt, indtil det eventuelt måtte vise sig, at der skulle stemmes om forslag.

Ad pkt. 2. Valg af stemmetællere

Det blev besluttet at udskyde valget, indtil det viste sig, om der var behov for stemmetællere.

Ad pkt. 3. Bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed.

Formanden afgav følgende beretning:

1. Foreningens medlemmer

Valløvej nr. 16 er solgt til overtagelse 1. marts 2014.

Vi har som bekendt en mailliste, som bestyres af Grethe Løgstrup. Ændringer til listen bedes sendt til Grethe, gretheloegstrup@mail.dk This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Vi har også en hjemmeside, som Peter Hvidberg styrer. Her kan I se foreningens fysiske udstrækning, hvem der sidder i bestyrelsen, foreningens vedtægter, referater fra generalforsamlingen, billeder fra arrangementer m.m.

Adressen er www.vallensbaek-strandlod.dk .

2. Indbrud

Der har desværre også været indbrud i det forløbne år, men nok færre end tidligere år. Efter generalforsamlingen vil Lasse Frederiksen fortælle om sit tyverialarmsystem.

2

3. Fælles arbejdsdag

Der har ikke været fælles arbejdsdag i 2013. Hvis der er behov herfor, kan henvendelse

rettes til bestyrelsen, så vil det blive taget op til overvejelse. Måske kunne der være interesse

i at deltage i affaldskampagnen i april og samle affald ind på forstranden og i strandparken.

4. Vejene

Vejbelægningen bliver 7 år til sommer, og den holder fortsat udmærket. Der forventes en

levetid på i alt 10-15 år, inden der skal lægges et nyt lag på toppen. Skulle der opstå huller

inden, skal vi sørge for at få dem repareret, og hertil har vi penge i vejpuljen.

Enkelte steder står der lidt vand i vejkanten efter regnvejr – det kan I selv aflede ved at lave

en rende ind i grusrabatten.

5. Snerydning og glatførebekæmpelse

Den sidste vinter har ikke givet store problemer med sne.

Det er den enkelte grundejer, der er erstatningsansvarlig, hvis skraldemanden eller

postbuddet kommer til skade på grund af manglende snerydning eller glatførebekæmpelse.

Grundejerforeningens forsikring dækker ikke.

Det er sådan, at den enkelte grundejer har forpligtelsen til at rydde sne for hele sit

grundstykke ud til vejmidten – og på Saltøvej i hele vejbredden.

6. Gadebelysning

Det sker, at gadelygter er slukkede. I kan fejlmelde til DONG Energy på tlf. 72102160 eller

på DONGs hjemmeside. Og det virker.

7. Kommunale forhold

Dialogmøde med grundejerforeninger og vejlaug

Den 10. oktober var der et dialogmøde på Korsagergård, men ingen fra bestyrelsen kunne

deltage den dag.

Renovering af udløbsbygværk på Saltøvej ved Avedøre Spildevandscenter

Bygværkets funktion:

Regnvand fra et større område ledes fra kloaksystemet via bygværket ud i Store Vejleå. I

bygværket er der et sandfang og en olieudskiller, som tilbageholder evt. olie i

overfladevandet. Arbejdet omfatter en total renovering af bygværket (parallelt hermed

udføres renovering af 3 tilsvarende bygværker i Brøndby Strandpark).

Vandstanden i bygværket er den samme som i Store Vejleå, hvilket betyder, at når

vandstanden stiger i Store Vejleå, stiger den også i bygværket og i det bagvedliggende

kloaksystem. Dette kan have ubehagelige konsekvenser ved kraftige regnskyl, fordi

systemet så ikke kan lede vandet væk. Derfor monteres der nu på udløbet en plade, som

automatisk lukker for udløbet, når vandstanden i Store Vejleå er 30 cm over

normalvandstanden. Desuden monteres der ved siden af bygværket en pumpe, som går i

gang med at pumpe vandet fra bygværket ud i åen, når pladen har lukket for udløbet. På

denne måde sikres det, at regnvandet i kloaksystemet fortsat kan komme ud i åen, selvom

der er højvande i åen.

Det samlede arbejde forventes afsluttet i juni 2014, hvor fjernet beplantning m.m. vil være

retableret. Ligeledes vil eventuelle skader på vejen blive udbedret - vejen er blevet

fotograferet før arbejdet gik i gang. Den midlertidige sti er blevet forsynet med træflis, så vi

undgår at gå i mudder.

3

8. Parcelhusejernes Landsforening

Via Parcelhusejernes Landsforening har vi som bekendt tegnet en forsikring, som bl.a. dækker:

 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker lønnet eller ulønnet arbejdskraft, der udfører hverv for foreningen – f.eks. pligtarbejde.

 Retshjælpsforsikring, der giver økonomisk hjælp ved retssager.

 Kautionsforsikring, omfatter forhold, hvor kassereren løber med kassen.

 Erhvervsansvarsforsikring, dækker ansvar for bl.a. fællesområder, veje og legepladser, dog ikke trampoliner og svømmebassiner.

 Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring, dækker bestyrelsens dispositioner under varetagelse af bestyrelseshvervet.

Derudover giver medlemskabet af Parcelhusejernes Landsforening mulighed for at få rådgivning og anden service, og så får alle husstande et medlemsblad 4 gange om året. Medlemsbladet indeholder ofte gode råd til husejere.

9. Vejfest, fugletur

Vi havde fugletur den 27. maj med pæn tilslutning.

Vi holdt en vejfest den 23. august – vejret var med os, og tilslutningen var stor.

Tak til jer, der arrangerede. Og så fylder vi i år 80 år den 15. juli. Om der skal holdes fest, tager vi under eventuelt.

10. Fastelavn

I søndags havde vi igen et flot fastelavnsarrangement under Meretes gode ledelse – tak for det.

11. Dyrelivet

Vi har heldigvis ikke hørt om rotter i det forløbne år.

Konstaterer I rotter, vil jeg gerne have besked og husk at give kommunen besked – det gøres let på hjemmesiden.

12. Vedligeholdelse af grusrabatter

Det kniber med at holde grusrabatterne rene for ukrudt nogen steder.

Hvis vi lader rabatterne gro til, vil deres evne til at bortlede vand blive forringet, og ukrudtet vil efterhånden nedbryde vejbelægningen, som det f.eks. sker på stisystemerne i strandparken.

Husk på, at vi ikke har et vejafvandingssystem, men kun rabatter, som trækker vandet rimeligt godt.

Grundejerforeningen har gentagne gange på generalforsamlinger vedtaget, at grusrabatterne skal renholdes for ukrudt – dels for ikke at ødelægge vejene, dels af æstetiske grunde.

Bestyrelsen har imidlertid accepteret, at rabatten på Saltøvej ud mod Strandparken udlægges med græs, dog kun, hvis en stribe på ca. 25cm ind mod vejbelægningen holdes ren for græs og ukrudt, således at vejbelægningen ikke skades. Den resterende rabat skal slås med plæneklipper. Desværre overholdes aftalen ikke.

Der er ingen lovgivningsmæssige regler for, hvordan grusarealer skal renholdes – det er der kun for arealer med fast belægning.

4

Det er derfor grundejerforeningens medlemmer, der skal blive enige om, hvilken standard der skal holdes.

I bestyrelsen mener vi, at på

 Valløvej skal grusrabatterne holdes rene for ukrudt

 Saltøvej skal rabatten ind mod husene holdes ren for ukrudt. I rabatten mod Strandparken skal en stribe på ca. 25cm bredde ind mod vejbelægningen holdes ren for ukrudt, således at vejbelægningen ikke skades. Den resterende rabat skal slås med plæneklipper.

Formanden afsluttede sin beretning med en tak til alle, der har bidraget til arbejdet og sammenholdet i grundejerforeningen.

Kommentarer til formandens beretning:

Der var mange tilkendegivelse om, at man gerne ser en fugletur arrangeret igen i år.

For så vidt angår renholdelse af grusrabatterne anførte Michael Skau Grosen, at det er noget provokerende ikke mindst for beboerne på Sandvejen at have været med til at betale for vejbelægningen på Valløvej og Saltøvej – uden at have direkte gavn af vejbelægningen – når man så efterfølgende kan konstatere, at nogle grundejere på de to veje ikke renholder grusrabatterne, hvilket igen kan medføre yderligere udgifter - også for Sandvejsbeboerne.

Der var enighed om, at grusrabatterne skal holdes rene, at vand på vejene bør skal søges afledt ved at grave ”render” til grusrabatterne, og at bestyrelsen tager direkte kontakt til de grundejere, som ikke renholder deres grusrabatter.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen og den efterfølgende debat var taget til efterretning.

Ad pkt. 4. Godkendelse af årsregnskab.

Michael omdelte regnskabet for 2013. Michael gennemgik regnskabet og oplyste i den forbindelse bl.a., at grundejerforeningens bankkonto efter bestyrelsens beslutning var flyttet fra Danske Bank til BRF/Jyske Bank, fordi Danske Bank nu opkræver gebyr, hvilket Jyske Bank ikke gør. Hverken Danske Bank eller Jyske Bank forrenter grundejerforeningens midler. Jørgen foreslog, at man undersøger andre banker med henblik på også at få forrentet vores kapital.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt med en enkelt mindre ændring.

Ad pkt. 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

Der var ingen forslag til behandling.

Ad pkt. 6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

Der var ingen forslag til behandling.

Ad pkt. 7. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår.

Michael gennemgik budgettet for 2015. Budgettet blev godkendt med en enkelt mindre ændring. Det blev vedtaget uændret kontingent for 2015.

5

Ad pkt. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og hvert andet år revisor.

På valg var næstformand Tamer Topcu og kasserer Michael Skau Grosen. Tamer og Michael blev genvalgt for en 2-årig periode ved fredsvalg som henholdsvis næstformand og kasserer. Peter Hvidberg blev genvalgt som suppleant for en 1-årig periode ved fredsvalg. Revisor var ikke på valg.

Ad pkt. 9. Eventuelt.

Ole oplyste, at vores grundejerforening som bekendt bliver 80 år den 15. juli 2014.

Der var enighed om at afholde en jubilæumsfest. Der blev nedsat et festudvalg bestående af Lasse, Terese, Jytte, Merete og Martin. Lasse tilbød at stille op med et sit orkester. Festudvalget beslutter, hvordan festen skal afvikles og hvornår.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

Ole orienterede dernæst om forskellige forhold af generel interesse vedr. nærområdet, herunder om arbejdet i Agenda 21 rådet, der beskæftiger sig med bæredygtige og grønne tiltag i området, om klimatilpasningsplanen, som der er borgermøde om den 25. marts, om udløbsbygværket på Saltøvej og den kommende pumpe ved Store Vejleå - ikke langt fra udløbsbygværket -, om den vedtagne plejeplan for Ishøj – Vallensbæk Strandenge, om den vedtagne lokalplan Vallensbæk Strandvej og om en eventuel omlægning af Store Vejleå uden om søerne.

Lasse orienterede herudover om den privatalarm, som han har fået installeret i sit hus. Alarmen er relativ billig og fungeret meget fint. Der kan læses yderligere på nettet under ”Sikkert hjem” – men medlemmerne er også velkomne til at tage kontakt direkte til Lasse for yderligere information.

Mødet hævet.

Referat generalforsamling 2013

referat generalforsamling 2013

Monday, 25 March 2013 20:21 | Written by Webmaster

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod

Mandag den 4. marts 2013

20 grundejerforeningsmedlemmer var mødt frem. De 21 medlemmer repræsenterer følgende 16 ud af 28 parceller: Sandvejen 22, Sandvejen 24, Sandvejen 28, Valløvej 1, Valløvej 3, Valløvej 4, Valløvej 5, Valløvej 6, Valløvej 8, Valløvej 10, Valløvej 13, Valløvej 18, Saltøvej 6, Saltøvej 10, Saltøvej 14 og Saltøvej 16.

Det blev indledningsvis aftalt, at det annoncerede indlæg fra forsyningschef i Albertslunds Kommune, Hans-Henrik Høg om forebyggelse af oversvømmelser langs Store Vejle å blev udskudt til efter generalforsamlingen.

Der forelå følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed.

4. Godkendelse af årsregnskab.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

7. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år.

9. Valg af suppleant for 1 år.

10. Eventuelt.

Formanden oplyste indledningsvis, at punktet ”Valg af revisor” ved en fejl ikke var kommet på dagsordenen.

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Peter Løgstrup blev enstemmigt valgt som dirigent. Han konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Opgørelsen af, hvor mange stemmer der var repræsenteret på generalforsamlingen, blev udskudt, indtil det eventuelt måtte vise sig, at der skulle stemmes om forslag. For så vidt angik det forhold, at punktet ”Valg af revisor” ikke var sat dagsordenen, bemærkede dirigenten, at da punktet er vedtægtsbestemt for en ordinær generalforsamling, kan det lovligt behandles på generalforsamlingen, selv om det ikke er fremgået af den udsendte dagsorden. Punktet blev derfor sat på dagsordenen som pkt. 8.a.

Ad pkt. 2. Valg af stemmetællere

Det blev besluttet at udskyde valget, indtil det viste sig, om var behov for stemmetællere.

Ad pkt. 3. Bestyrelsens beretning for 2012

Formanden afgav følgende redegørelse:

Foreningens medlemmer:

Valløvej 14 er blevet solgt til Ina Rohkohl og Lasse Frederiksen, der blev budt velkommen in absentia. Valløvej nr. 16 er fortsat til salg.

Grundejerforeningens mailliste bestyres som bekendt af Grethe Løgstrup. Ændringer til listen bedes sendt til Grethe, gretheloegstrup@mail.dk This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Grundejerforeningens hjemmeside bestyres af Peter Hvidberg. På hjemmesiden vises foreningens fysiske udstrækning, hvem der sidder i bestyrelsen, foreningens vedtægter, referater fra generalforsamlingen, billeder fra arrangementer m.m.

Adressen er www.vallensbaek-strandlod.dk .

Indbrud:

Der har desværre også været indbrud i 2012 – men dog lidt færre end de foregående år. Det seneste indbrud var her i februar på Saltøvej 10. Formanden var tilfældigvis forleden blevet kontaktet af en sælger af en naboalarm. Alarmen fungerer på den måde, at hvis alarmen går i et hus, alarmeres de øvrige huse, som er tilsluttet systemet. Måske bør det overvejes?

Fælles arbejdsdag:

Der har ikke været afholdt fælles arbejdsdag i 2012. Medlemmerne opfordres til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der skønnes behov for en fælles indsats. Der blev endvidere orienteret om den forestående kampagne for bl.a. indsamling af skrald på forstranden og i strandparken.

Vejene:

Der er blevet afholdt 5 års garantieftersyn sammen med entreprenøren NCC Roads, og nogle mindre mangler er blevet udbedret. Herefter er ansvaret for vejene vores. Levetiden forventes at være i alt 10-15 år, dvs der skal lægges et nyt lag på toppen indenfor 5 – 10år. Skulle der opstå huller inden, skal vi sørge for at få dem repareret, og hertil har vi penge i vejpuljen. Vi valgte at få vejene støvsuget i 2012, fordi de løse skærver udviklede en del støv ved kørsel – og det synes at have hjulpet. NCC Roads stod for støvsugningen, og de var ikke helt tilfredse med den første støvsugning. Men i anden omgang blev støvsugningen lidt for god – de begyndte at løfte belægningen af. Det er så efterfølgende blevet udbedret. Enkelte steder står der lidt vand i vejkanten efter regnvejr – det kan I selv aflede ved at grave en rende ind i grusrabatten.

Snerydning og glatførebekæmpelse / ukrudtsbekæmpelse:

De sidste 2 vintre har ikke givet så store problemer med sne. Det er den enkelte grundejer, der er erstatningsansvarlig, hvis skraldemanden, postbuddet eller andre kommer til skade på grund af manglende snerydning eller glatførebekæmpelse. Den enkelte grundejer har forpligtelsen til at rydde sne ud for hele sit grundstykke ud til vejmidten – og på Saltøvej i hele vejbredden.

Der er så vidt ses ingen klare regler for, hvordan grusarealer i forbindelse med veje skal renholdes – det er der kun for arealer med fast belægning.

Grundejerforeningen har imidlertid gentagne gange vedtaget, at grusrabatterne skal renholdes for ukrudt – dels for ikke at ødelægge vejene, dels af æstetiske grunde.

Fra Saltøvej er der over for bestyrelsen stillet forslag om, at rabatten ud mod strandparken ikke skal holdes ren for ukrudt, men udlægges med græs. Bestyrelsen har accepteret, at rabatten ud mod Strandparken udlægges med græs, dog således at en stribe på ca. 25cm ind mod vejbelægningen holdes ren for græs og ukrudt, således at vejbelægningen ikke skades. Den resterende rabat skal slås med plæneklipper.

Vandforsyningen:

Nogle af grundejerne fik for nogen tid siden en regning fra Vallensbæk Strands vandforsyning for højderegulering af stophanedæksel på trods af, at andre tidligere har fået reguleret stophanedækslerne uden beregning. Efter protest trak vandforsyningen regningerne tilbage.

Det var i øvrigt formandens indtryk, at der er fint styr på vandforsyningen. Det er jo kun Vallensbæk Strand, der får vand herfra – resten af Vallensbæk Kommune får vand fra HOFOR – HOvedstadens FORsyning, den nye store sammenslutning.

Gadebelysning:

Det er i vinterens løb nogle gange sket, at gadelygter er slukkede. I kan fejlmelde til DONG Energy på tlf. 72102160 eller på DONGs hjemmeside. Og det virker.

Kommunale forhold:

Dialogmøde med grundejerforeninger og vejlaug:

Den 31. januar var der et dialogmøde på Korsagergård, hvor borgmester Henrik Rasmussen og formand for teknisk udvalg, Katja Lindblad orienterede om fremtidig byudvikling, den kommende letbane og om vand- og kloakforsyningen. Rikke Nikolajsen, Avedøre spildevandscenter orienterede om klimatilpasningsprojekter. Endelig orienterede centerchef Asger Hansen om aktuelle emner på vej- og parkområdet. Der vil komme et referat fra mødet. Ole Bertelsen deltog.

Ny lokalplan for Gammel Køge Landevej:

Der har været en lokalplan i høring for området omkring Gammel Køge Landevej, og Ole Bertelsen har deltaget i et borgermøde herom. Der er kommet så mange indsigelser mod planen, at kommunen har valgt at lave et nyt forslag. Dog er der af hensyn til skolebørnene blevet afsat 750.000kr til forbedring af fodgængerovergang til Egholmvej, men indtil videre er der ikke sket noget, selvom beløbet er afsat på budgettet for 2012.

Agenda 21 rådet:

Ole Bertelsen er som repræsentant for Friluftsrådet med i kommunens agenda 21 råd. Der er møde 2 gange om året, og det er bæredygtighed og grønne tiltag, der er på dagsordenen.

Parcelhusejernes landsforening:

Via Parcelhusejernes Landsforening har vi som bekendt tegnet en forsikring, som bl.a. indeholder:

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker lønnet eller ulønnet arbejdskraft, der udfører hverv for foreningen – f.eks. pligtarbejde.

Retshjælpsforsikring, der giver økonomisk hjælp ved retssager.

Kautionsforsikring, der omfatter forhold, hvor kassereren løber med kassen.

Erhvervsansvarsforsikring, der dækker ansvar for bl.a. fællesområder, veje og legepladser, dog ikke trampoliner og svømmebassiner.

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring, dækker bestyrelsens dispositioner under varetagelse af bestyrelseshvervet.

Derudover giver medlemskabet af Parcelhusejernes Landsforening mulighed for at få rådgivning og anden service, og så får alle husstande et medlemsblad 4 gange om året.

Medlemsbladet indeholder ofte kontante råd til husejere.

Hjertestarter:

Vi har undersøgt interessen for at få en hjertestarter til området – vi har således forhørt os hos nabogrundejerforeningerne. Kun en enkelt forening har svaret positivt tilbage og har selvfølgelig taget forbehold for økonomien. Selv om selve hjertestarteren er gratis, hvis den bevilges af Trygfonden, er der en del udgifter forbundet med vedligeholdelse, forsikring mv. Bestyrelsen har derfor besluttet at indstille projektet.

Børnefest og vejfest:

Vi forsøgte at få holdt en børnefest den 11. maj, men tilslutningen var ikke stor nok, så den blev aflyst. Derimod lykkedes det os at holde en vejfest den 17. august – vejret var med os og tilslutningen var stor. Tak til jer, der arrangerede – det må vi gentage til sommer.

Fastelavn:

I 2012 sprang vi over, fordi fastelavn faldt sammen med vinterferien, men i år har Merete, Valløvej 4 igen arrangeret festen – mange tak for det.

Dyrelivet

Der har desværre også været tilfælde af rotter i det forløbne år. Ser I rotter, bedes I give besked til formanden – og husk selv at give kommunen besked – det gøres let på hjemmesiden.

Kommentarer til formandens beretning:

Peter Hvidberg havde for så vidt angik naboalarmer mere tiltro til den sikkerhedsløsning, som Lasse Frederiksen har valgt med videoovervågning i alle rum kombineret med, at hvis der er indbrud, bliver han ringet op og kan se, hvem der er i huset.

Peter oplyste endvidere, at han som bekendt har haft en større udgravning foran sit hus, fordi hans stophane ikke virkede. Han anbefalede, at man tjekker stophanen.

Endelig oplyste Peter, at han arbejder på en løsning, hvorefter der gives besked til grundejerne, når der kommer nyt på hjemmesiden.

Bo Larsen var enig i, at man opgav at anskaffe en hjertestarter, idet brug af en hjertestarter efter hans erfaring kræver grundig undervisning.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen og den efterfølgende debat var taget til efterretning.

Ad pkt. 4. Godkendelse af årsregnskab.

Michael Skau Grosen omdelte et nyt regnskab for 2012 pga. en mindre fejl i det udsendte regnskab. Michael gennemgik regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 5.  Behandling af forslag fra bestyrelsen.

Der var ingen forslag til behandling.

Ad pkt. 6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

Der var ingen forslag til behandling.

Ad pkt. 7. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår.

Michael gennemgik budgettet for 2013. Budgettet blev godkendt. Som vedtaget på generalforsamlingen i 2012 er kontingentet for 2013 forhøjet fra 300 kr. til 400 kr. Der er på nuværende tidspunkt 4 grundejere, der er i kontingentrestance. Der foreslås ingen kontingentforhøjelse for 2014.

Ad pkt. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år.

På valg var formand Ole Bertelsen og sekretær Grethe Løgstrup. Ole og Grethe blev genvalgt ved fredsvalg. Begge tilkendegav, at det er deres sidste periode i bestyrelsen. Begge har om 2 år siddet 8 år i bestyrelsen, og herefter må yngre kræfter til.

Ad pkt. 8a. Valg af revisor.

Valg af revisor skal ske hvert andet år, og revisor kan ikke genvælges. Ved en fejl blev Martin Frahm Jensen genvalgt som revisor for 2 år siden. Anette Jensen blev enstemmigt valgt som ny revisor.

Ad pkt. 9. Valg af suppleant for 1 år.

På valg var Peter Hvidberg. Peter blev valgt ved fredsvalg.

Ad pkt. 10. Eventuelt.

Ole oplyste, at vores grundejerforening den 15. juli 2014 bliver 80 år. Festligheder i den forbindelse bør overvejes.

Der var enighed om at afholde en vejfest til sommer som den i 2012. Der blev nedsat et festudvalg bestående af Terese, Merete, Jytte, Tamer og Jette. Der var ligeledes enighed om at undersøge, om der er mulighed for børneaktiviteter i forbindelse med vejfesten.

Der var desuden enighed om, at Ole igen i år forsøger at arrangere en fugletur.

Tamer bemærkede, at han fandt vores vandpriser meget høje. Ole oplyste, at selv om priserne er høje, er de ham bekendt lavere end HOFORs. Spørgsmålet kan eventuelt rejses ved fremmøde på vandforsyningens generalforsamling.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

Forsyningschef i Albertslund Kommune, Hans-Henrik Høg orienterede herefter om spændende tiltag, der tænkes sat i gang i Store Vejle å-oplandet for at forebygge oversvømmelser langs åen. Projektet bliver lagt ind på vores hjemmeside, hvor I så kan læse mere.

Mødet hævet.